Veteraani / Geriatrinen kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea henkilöt, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintamatunnus.

Varaa aika

Reija Karjalainen
reija@torikulmafysioterapia.fi
040 562 1679

Heli Mäntysaari
heli@torikulmafysioterapia.fi
050 338 7931
Varaa aikasi verkossa

Veteraanikuntoutus tarkoittaa vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaa kuntoutusta. Kuntoutus voi olla laitos- tai avomuotoista kuntoutusta. Avomuotoinen kuntoutus voi toteutua vastaanotto- tai kotikäynteinä.

Veteraanikuntoutus käynnistyi vuonna 1979. Se on toissijaista vuonna 1948 säädetyn lain nojalla toteutettavaan sotainvalidien kuntoutukseen, johon on vuosittainen subjektiivinen oikeus henkilöllä, jolla on tietty haitta-aste, invaliditeettiprosentti. Kuntoutukseen valittavan rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus.

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien kuntoutukseen määrärahan, jolla kuntayhtymän on määrä järjestää oman alueensa rintamaveteraaneille kuntoutusta. Kuntoutuspalveluita myönnetään vuosittain Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa. Kuntoutusmuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia, jalkahoito, tuettu kotona kuntoutuminen, laitoskuntoutus sekä päiväkuntoutus. 

Kuntoutukseen voidaan hakeutua ympäri vuoden ilman erillistä kuntoutushakemusta. Hakeutumisprosessi käynnistyy ottamalla yhteyttä veteraanikuntoutuksen koordinaattoriin. Koordinaattori arvioi kuntoutustarvetta. Avokuntoutukseen ei tarvita lääkärinlausuntoa tai fysioterapialähetettä.

Valtio suorittaa Sotilasvammalain 404/1948 perusteella vuosien 1939–1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille maksetaan mm. vammasta ja sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Geriatrinen kuntoutus eli ikääntyneiden fysioterapia perustuu kokonaisvaltaiseen arvioon ja tutkimukseen asiakkaan toimintakyvyistä. Tarvittaessa tehdään apuvälinearvio liikkumisen parantamiseksi. Yhdessä suunniteltu tavoitteellinen ja asiakkaan voimavaralähtöinen kuntoutus toteutetaan monipuolisin harjoittein fysioterapeutin ohjauksessa asiakkaan kotona tai Torikulman Fysioterapiassa. Geriatrinen fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja.  Omaisen/läheisen tukeminen ja ohjaus ovat tärkeä osa kuntoutusta samoin kuin yhteistyö muun hoitavan tason kanssa.